Algemene Voorwaarden

Natuurgeneeskundige praktijk CuraNaturalis is een eenmanszaak gevestigd te Kloosterlaan 138a 4811 EE Breda. Hierna te noemen als CuraNaturalis.
Cliënt is iedere natuurlijke persoon die met CuraNaturalis een behandelovereenkomst aangaat.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen CuraNaturalis en cliënt.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
CuraNaturalis zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan CuraNaturalis worden medegedeeld. CuraNaturalis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

CuraNaturalis is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

CuraNaturalis heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om het probleem van client op te lossen. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de tegenvallende resultaten van onderzoek of behandeling.

WIJZINGING VAN DE BEHANDELING
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzingen of aan te vullen zullen CuraNaturalis en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien cliënt tegen het advies van CuraNaturalis de overeenkomst beëindigt, zal cliënt op verzoek van CuraNaturalis een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies in gaat en het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

CuraNaturalis zich cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is of wanneer ingrijpen van een medisch professional of zorgprofessional in haar ogen noodzakelijk is.

GEHEIMHOUDING
In het kader van privacy mag cliënt er in alle gevallen vanuit gaan dat CuraNaturalis zich houdt aan de regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Daarnaast beperkt CuraNaturalis zich enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Zoals beschreven in https://curanaturalis.nl/privacy-policy/

KLACHTEN
Indien cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan CuraNaturalis. Om tot een wederzijdse oplossing te komen doet CuraNaturalis alle wat in haar vermogen ligt. CuraNaturalis heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz). Deze klachtenregeling kunt u vinden op https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/ Zorgaanbieder is aangesloten bij de Geschilleninstantie CAMcoop. 

BETALING
Cliënt dient de factuur van CuraNaturalis middels een transactie (overboeking, contant) binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling kan CuraNaturalis een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.
Cliënt gaat bij behandeling akkoord met de tarieven beschreven op de website www.curanaturalis.nl

VERHINDERING
Wanneer cliënt een afsprak wil verzetten of annuleren, cliënt dit minimaal 48 uur van tevoren aangegeven zijn, zodat CuraNaturalis in de mogelijkheid is deze plaats op te vullen. Wanneer cliënt zich niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij de cliënt in rekening worden gebracht. Cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om zijn/haar verhindering telefonisch (voicemail) of per e-mail door te geven (leticia@curanaturalis.nl).

DISCLAIMER
De diensten van CuraNaturalis zijn niet gegeven door een arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. CuraNaturalis zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. De cliënt wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg cliënt niet wordt onthouden. De cliënt dient nimmer zijn/haar medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met zijn/haar behandelend arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.
In het geval dat CuraNaturalis, de cliënt het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. De cliënt wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan CuraNaturalis en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

De website www.curanaturalis.nl heeft als doel geïnteresseerden te informeren over CuraNaturalis gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit CuraNaturalis uit.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, foto’s en video’s van deze website, nieuwsbrieven of andere informatieve middelen liggen bij CuraNaturalis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CuraNaturalis. De gegevens op de website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. CuraNaturalis kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Indien u CuraNaturalis attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.